1-75=English-Malay[Chosen!]

English-Malay Dictionary [Only chosen words]:

indexing….?

***
A

***

sorry, still have no any information yet because I am busy, very busy….. EXCEPT:

>Access =jalan masuk, hak atau peluang mendekati atau memasuki, mendapat (data) daripada computer dan sebagainya

>Action = tindakan, saman, pertempuran, proses membuat sesuatu @cara fungsi, perkara yang dilakukan

>Ads = iklan

>Advice = nasihat, petua

>Advise = menasihati

>Afterwards = selepas

>Agog = sangat ingin, berharapan

>Agony = sengsara

>Alive = hidup

>Alone = bersendirian

>Also = juga, pun

>Although = walaupun, sebarang

>Annihilate = membinasakan, memusnahkan sama sekali

>Anxiety = kecemasan

>Anxious = bimbang

>Any = sebarang, apa sahaja, setiap, sesiapa, langsung

>Anybody = sesiapa juga

>Anyhow = bagaimanapun, walaubagaimanapun

>Anything = sebarang, apa saja

>Anywhere = di mana saja, ke mana saja

>Ask = menyoal, mempersoal

>Attack = serang, menyerang

>Attempt =mencuba, percubaan

>Authentic = autentik, tulen, sejati

>Authority = hak, wibawa, kuasa, autoriti

>Averse = enggan

BBBBBBBBBBBBBBB—————–BBBBBBBBBBBBBBBB——————–

***

B

***

>Background = latarbelakang, persekitaran

>Be = [pres.t=am,are,is. P.t = was, were. P.p = been] kata kerja kopula yang membawa maksud jadi, wujud, demikianlah, adanya, kata kerja bantu yang digunakan untuk membentuk kala kata kerja lain]

>Be due to = dianggap berpunca

>Behaviour = perangai

>Believe = percaya

>Below = bawah, di bawah

>Beverage =minuman

>Bid = [p.t = bid. Press. p= bidding], tawaran, bida, percubaan

>Bin = bekas, tong

>Block = ketul, bongkah, blok, kepala, takal, haling, sekat, rintang

>Brave = berani

————-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC—————————————–

****

C

****

>Caliph = khalifah

>Calm = tenang

>Calmness = ketenangan

>Captive person = orang tawanan

>Careless = lalai

>Cause = sebab, menyebabkan

>Combine = cantum, gabung, gabungan

>Command = perintah, arahan, penguasa, arah, mendapat, berkuasa

>Complete =lengkap, siap, melengkapi, menyempurnakan

>Conclusion = kesimpulan

>Condition =syarat, keadaan, menentukan, membiasakan

>Constitute = mengandungi, terdiri daripada, menjadikan, menubuhkan, melantik

>Continuous =berterusan

>Conquer = jajah, menjajah

>Convert = memeluk (agama), menganuti

>Correct = betul

>Correction = pembetulan

>Crescent = bulan sabit

>Cruel = zalim

>Cruelty = kezaliman

——————————-DDDDDDDDDD—————————————-

***

D

***

>Dashboard = papan pemuka, bendul, para di bawah cermin depan kereta yang mengandungi pelbagai alat kawalan.

>Dead = mati, mayat, orang mati, padam, tepat, betul-betul

>Death = kematian, maut

>Defeat = mengalahkan

>Desire = hasrat, keinginan, idaman, nafsu berahi

>Destitution = Kepapaan, kemelaratan

>Destroy =musnahkan, hancurkan

>Did not = tidak

>Die = (press.p = dying) mati, maut

>Direct = terus

>Discover = menemui, mendapat tahu

>Disease = penyakit

>Dislike = benci

>Display =menunjuk, mempamer, memperaga, pameran

>Doomsday = hari kiamat

>Dot = titik

>Doubt = meragui, keraguan, kesangsian

——————EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE—————————————

***

E

***

>Edit = edit, mengedit

>Edition = penerbitan

>Effort = usaha, ikhtiar, daya, upaya

>Else = lain, lagi, atau

>Emotion = perasaan

>Empire = empayar

>Enable = membenarkan, membolehkan

>Encourage = menggalakkan

>Enemy = musuh

>Equip = (p.t=equipped) memperalati, membekali, melengkapi

>Escape = elak, melepaskan diri, terlepas, pelepasan , lepas, kelepasan

>European = orang Eropah

>Eurasian = orang serani, bersifat campuran antara Eropah dan Asia

>Et cetera = (etc) dan lain-lain

>Ever = sentiasa, selalu, pernah, tuntutan, menuntut, apa sahaja, selamanya, segala sesuatu

>Every = masing-masing, setiap, semua

>Everything= semuanya

>Evidence = bukti

>Exact = tepat, betul-betul

>Excuse = memaafkan, mengizinkan, dalih, alasan, helah

>Exist = ada, wujud

>Exit= keluar

>Explain= menerangkan, memberikan sebab-musabab

—————FFFFFFFFFFFFFFFF—————————————————

***

F

***

>Fail= gagal, kegagalan, kandas

>Fair = adil

>Faith = iman, kepercayaan, keyakinan, iman, ketaatan, kesetiaan, kejujuran

>Famous = terkenal

>Feel = (p.t=felt) rasa

>Finish = selesai, tamat, penghabisan, penamat, habis, penghabis

>Forbid = tegah, larang

>Forgive = (p.t=forgave, press.t=forgiven) maaf, ampun

>Forgiveness = kemaafan

>Force = memaksa, pasukan, kuatkuasa, daya, kekerasan, memaksa pertumbuhan sesuatu, kuasa, mengopak

>Forehead = dahi

>Forerunner = pelopor

>Fortunately = mujur, nasib baik

>Forever = buat selama-lamanya, tanpa berulang-ulang, berulang-ulang

>Founder = pengasas

>Free = (freer, freest) percuma, bebas, merdeka, memerdekakan, melepaskan, lapang, kosong, tanpa, boros (p.t-freed), membebaskan

>Frustrate = menghampakan

>Frustration = kekecewaan

>Full-stop= noktah

>Furthermore = tambahan lagi, lagi pun

>Futile = sia-sia

>Future = bakal, masa hadapan, akan datang, pada masa hadapan

———————-GGGGGGG——————————————————-

***

G

***

>Gather = pulun, bengkak dan menanah, memungut, mengutip, berhimpun, berkumpul, bertimbun, faham,

>Get = (p.t=got, press.p = getting) dapat, dapati, ambil, kena, tangkap, sampai, Berjaya, terima

>Go out = keluar

>Government = kerajaan

>Grammar = tatabahasa

>Grave = kubur

>Ground = Tanah, bumi, kawasan(plural), halaman, alasan, sebab-musabab, keladak, hampas bijian kisaran (yang tidak larut dalam cecair seperti kopi), terkandas, tersadai, halang daripada terbang

>Guarantee = jaminan

———-HHHHHHHHHHHHH—————————————————–

***

H

***

>Habitual = biasa

>Hacker = penggodam, penggemar computer khasnya yang dapat mencapai fail terkawal

>Hadith = hadis

>Have = (p.t= had, singular = has) kata kerja  yang bermaksud berisi, mempunyai, memiliki,  ada, mengalami, melahirkan, buat, libat, babit, izin, terima, dapat, menipu, memperdayakan.

>Have been to = telah melawati, telah pergi ke

>Hear = dengar

>Heart = kalbu, hati

>Heaven = surga

>Hell = neraka

>Hence = maka

>Hope= berharap, pengharapan, harapan

>Human being = manusia

>Humane = berperikemanusiaan, berbelas- kasihan, baik hati

>Humanity = insaniah, ilmu kemanusiaan, manusia sejagat, umat manusia

———–IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII————————————————-

***

I

***

>Ignorance= kejahilan

>Ignorant = jahil

>Illicit = haram, dilarang

>Immediate = segera

>Impersonate = menyamar

>Inclusive = termasuk

>Increase = tokok, tambah, kenaikan, naik, tambahan

>Indeed = memang

>Indian = orang india

>Inform = beritahu, maklumi

>Inspect = memeriksa dengan cermat/teliti, menyemak, menyelia, membelek

>Intelligent = pandai

>Intense = gigih, emosi yang kuat, bersungguh, tekan, asyik

>Introduce = memperkenalkan, memulakan

>Intrude = ceroboh, ganggu

>Intruder = penceroboh, pengacau, penganggu

>Invisible = tidak ketara, tidak nampak

——————–JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ—————————

***

J

***

>Juncture = ketika

>Justice = keadilan

———————————–KKKKKKKKKKKKKKKKK————————-

***

K

***

>Killer = pembunuh

>Kneel = (p.t=knelt) melutut, bertelut

>Knowledge = pengetahuan

—————–LLLLLLLLLLLLLLLLL———————————————–

***

L

***

>Last = terbelakang, terakhir, orang atau benda terakhir

>Leader = pemimpin

>Lessen = memperkecil, mengurangkan

>Lewd= (-er, -est) lucah, miang, gatal, tidak sopan

>Life = (plural = lives) kehidupan

>Light = (-er, -est) ringan, cahaya

>Lose = (p.t=lost) hilang, lenyap, rugi, tiada lagi

>Luck = nasib

>Lucky = bertuah

>Lust = hawa nafsu yang kuat, mengingini sangat

———————————MMMMMMMMMMMMMMMM——————

***

M

***

>Main = utama

>Make = (p.t=made) berbuat, menghasilkan, memperbuat sesuatu, bikinan, buatan, rekaan, membuatkan, mewujudkan, mengadakan, membentuk, menjadikan, mencapai, mendatangkan, jenama

>Manner = gaya, laku, ragam, sikap,kelakuan, telatah, bagai, macam, cara, bahasa

>Matter = jirim, bahan, perkara, barang, benda

>May = (p.t=might) boleh, mungkin, bulan Mei

>Mean = bermakna, bermaksud, bererti

>Meaning= yang bermaksud, maksud, makna

>Medicine = ubat

>Meet = (p.t=met) berjumpa, perjumpaan, pertemuan

>Message = mesej

>Method = cara, prosedur, kaedah

>Mind = fikiran, ingatan

>Mingle = bercampur, bergaul

>Missing = hilang

>More = lebih, lagi,

>Most = paling

————————-NNNNNNNNNNNNNN————————————–

***

N

***

>Nearby =hampir, dekat

>Never= tidak akan, tidak pernah, tidak

>Never mind = tidak apalah

>Next = kemudian,  berikutnya, hampir, dekat

>Non-muslim = bukan orang Islam

>Nothing = tidak ada apa-apa, kosong, bukan, sama sekali tidak

>Nurture = asuhan, pemeliharaan, didikan, mengasuh, mendidik, memelihara

—————————–OOOOOOOOOOOOOOOO——————————

***

O

***

>Obedient= taat

>Often=acapkali,kerapkali, selalu

>One=se,satu, seseorang

>Open=memulakan, terbuka, membuka, mesra, terdedah

>Opposite= seberang, bertentangan, lawan

>Original = yang mula-mula, yang asal, yang tulin

>Originality=keaslian

>Originally= pada asalnya

>Other= lain

>Otherwise= jika tidak

>Owner= pemilik

——————————-PPPPPPPPPPPPPPPP———————————

***

P

***

>Part = daerah, sebahagiannya, bahagian yang telah ditetapkan, komponen, bahagian, pihak, berpihak

>Party = parti

>Patient = sabar, bersabar

>Penetrate= menyingkap, dapat tahu,menembusi, memasuki

>Percentage = peratus

>Perfect = sempurna

>Permission= keizinan

>Pioneer = perintis

>Please= silakan, menyukakan, menggembirakan hati, meminta dengan cara hormat

>Point out= menarik perhatian kepada

>Porn = porno, lucah

>Principle = prinsip, ajaran atau kebenaran yang dijadikan sebagai dasar pemikiran atau panduan untuk bertindak, hukum sains yang digunakan untuk membuat sesuatu mesin dan lain-lain

>Prison = penjara

>Prohibit= melarang

>Promotion = promosi

>Proof= pruf, bukti, kalis, tahan, membuat kain(dan lain-lain) tahan atau kalis daripada sesuatu (misalnya air)

>Pull out = menarik diri, (berkenaan kenderaan) bergerak keluar dari tepi jalan atau dari tempat perhentian

>Punishment= hukuman

>Pure=(-er,-est) tulin, jati, tidak bercampur dengan yang lain, semata-mata, bersih, suci, bebas daripada kejahatan dan dosa, (bagi matapelajaran matematik atau sains) berhubung dengan teori, bukan dengan penggunaan yang praktikal

>Pureness=ketulinan, kesucian, kemurnian

—————–QQQQQQQQQQQQQQQQ——————————————-

***

Q

***

>

————————-RRRRRRRRRRRRR——————————————

***

R

***

>Rank= tumbuh subur, penuh lalang, busuk, menempatkan, meletakkan, menyusun, askar pangkat biasa, kedudukan , taraf, pangkat, barisan, peringkat, darjat, membaris,

>Reaction= balasan, reaksi, tindakbalas

>Reader= pembaca

>Realize= menyedari, melaksanakan

>Reason = sebab

>Recovery= pemulihan

>Regret= menyesal, kesal

>Religion = agama

>Remind= mengingatkan

>Reminder= peringatan

>Repeatedly = berulang-kali

>Repentance= keinsafan

>Rescue= menyelamat, penyelamatan

>Return= kepulangan, menghantar kembali, kembali, perlawanan balas, tiket pergi-balik, membalas, pulang, keuntungan, dilantik semula, laporan rasmi

>Revenge= mendendam, balasan, dendam

>Rubbish = mengecam, memperkecil-kecilkan, sampah, karut

>Rude= biadab

————————-SSSSSSSSSSSSSSS——————————————–

***

S

***

>Sabotage = sabotaj, mengkhianati, merosakkan dengan sengaja, kerosakan yang disengajakan

>safe = selamat daripada bahaya, memberikan perlindungan, dengan selamatnya, peti besi, kotak atau almari yang diperbuat khas untuk menyimpan barang berharga dan berkunci

>Safety = keselamatan

>Same = sama

>Satan = syaitan

>Save = menyimpan, menyelamatkan

>Sentence = ayat, hukuman, putusan hukuman, menjatuhkan hukuman

>Settle = sejenis bangku, menduduki, menetapkan, mengambil jalan terakhir, tenggelam, berhenti, memberikan hak, membayar (bil), menubuhkan, menjadikan kukuh, menjadikan tenang

>Several = beberapa

>Sexual = berkenaan dengan seks

>Show = (p.t-showed, p.p-shown) pamer, tunjuk, pertunjukan, pameran, melayan, membuktikan, kegiatan, dapat dilihat, perlakuan, rupa zahir, perniagaan

>Should = patut, jika, harus

>Should not = tidak boleh

>Sign = menandatangan, isyarat, papan tanda, notis, tanda, symbol, memberi isyarat

>Silent = diam, senyap

>Sin = dosa

>Sir = tuan

>Some = beberapa, sejumlah yang tidak dapat dipastikan, jumlah yang agak banyak, setengah-setengah (orang, benda), tidak bernama, tidak diketahui, lebih kurang, istimewa

>Somehow = dengan cara apa sekalipun, dengan cara yang tidak dapat dipastikan

>Someone = seseorang

>Something = sesuatu benda, benda yang penting atau terpuji

>Something like = lebih kurang seperti

>source = sumber

>Speak = bercakap

>Statement = pernyataan, ucapan, keterangan, penyata kewangan, kenyataan

>Stepchild = anak tiri

>Supervisor = penyelia

>Such = seperti

>Surely = tidak boleh tidak, (sebagai satu penekanan), yang mesti benar,(sebagai satu jawapan), tentu

>Surrender = menyerah kalah

———————-TTTTTTTTTTTTTTT——————————————–

***

T

***

>Teaching = ajaran

>Technology = teknologi

>Term = syarat-syarat (plural), penggal persekolahan atau perkhidmatan, tempoh, jangka waktu yang ditentukan atau terbatas, perhubungan di antara sesame manusia

>Terminology = istilah

>There = di sana, di situ, itu, di tempat itu, kata untuk menunjukkan puas hati atau menenangkan atau tidak senang

>Therefore = oleh, dengan atau sebab itu, jadi

>Thought= pemikiran

>Throw = (p.t=threw, p.p= thrown) lontaran, lemparan, mencampakkan, melontarkan, membuangkan,

>Thus = demikian

>Till = sampai ke hadnya

>Tired = letih dan lesu, berkeinginan untuk tidur

>Translation = terjemahan

>Treat = menganggap, memperlakukan, mengambil sesuatu yang beri kesukaan atau memberi nikmat, memikirkan,

>Truth = kebenaran

>Too = juga

>Torture = penyeksaan, penganiayaan, menyeksa, menganiayai

—————————UUUUUUUUUUUUUU———————————–

***

U

***

>Urgent = dengan serta-merta

>Update = mengemaskinikan

>Us = kami, kita

—————————–VVVVVVVVVVVVVVVVVV——————————-

***

V

***

>View = mempertimbangkan, pandangan, melihat, pemandangan, pendapat,

>Voice = suara

—————————————–WWWWWWWWWWWW——————

***

W

***

>Whatever = apa juga

>Whereas = padahal, sedangkan, sebaliknya

>Whether = sama ada

>While = semasa, sewaktu, sementara, waktu, masa

>Whole = semua

>Whosoever = sesiapa juga

>Wish = berdoa, berhasrat, mengingini, keinginan, kehendak, hasrat

>Wow = wah

>Wrong = secara salah, secara silap, silap, salah, kesalahan, kesilapan

>Wrongly = secara salah, tidak adil

>Wrongness = perihal salah

——————————-XXXXXXXXXXXXX———————————–

***

X

***

—————————————YYYYYYY—————————————-

***

Y

***

>Yet=lagi

———————ZZZZZZZ———————————————————–

***

Z

***

 

TO BE CONTINUE………..

One thought on “1-75=English-Malay[Chosen!]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s